Fundusze sołeckie – dobry krok w kierunku poprawy finansowania lokalnych społeczności

 

Od dawna słyszy się głosy dotyczące budowania społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego w którym każdy obywatel uczestniczy i aktywnie angażuje się w życie swojego otoczenia, tj. korzysta z pełni praw jemu przysługujących oraz nie unika obowiązków na nim spoczywających. Aktywna działalność na rzecz swoich „małych ojczyzn”  nie jest łatwa  w sytuacji  braku źródeł finansowania nawet najlepszych projektów. Dostrzeżono ten problem na szczeblu centralnym  i odpowiedzią na to było uchwalenie w 2009 roku ustawy o funduszu sołeckim. Celem Ustawy o funduszu sołeckim jest zapewnienie mieszkańcom wsi możliwości samodzielnego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia. 

Jakie korzyści ma gmina?

Gmina może otrzymać z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu. zł.

 Kwoty i terminy

 Dokładne wyliczenie kwot przypadających na każde sołectwo musi być dokonane przez Wójta i przekazane sołtysom do 31 lipca.  Można szacować że średnio na jedno sołectwo przypadnie ok. 15-20 tyś zł, wysokość kwoty uzależniona jest od liczby mieszkańców.

Kolejny krok należy do sołtysów, których zadaniem jest zwołanie zebrania wiejskiego podczas którego mieszkańcy zdecydują o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego. Zebranie musi być protokołowane a decyzja o podziale środków ma być przyjęta w formie uchwały. Następnie sołtys jako organ wykonawczy zebrania wiejskiego przekazuje ustalenia (dokumentację) do gminy, jednak nie później niż do 30 września.

Należy się spodziewać że latem w każdym sołectwie zostaną zwołane przez sołtysów zebrania wiejskie, dlatego mieszkańcy powinni kontaktować się ze swoim sołtysem i śledzić tablice ogłoszeniowe aby nie przegapić  możliwości uczestnictwa w zebraniu. 

Na co można wydać pieniądze z funduszu sołeckiego?

Aby wniosek do funduszu sołeckiego mógł być zrealizowany, musi spełniać trzy warunki, które trzeba wziąć pod uwagę podczas dyskusji i planowania wniosku:

 • przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy,
 • są zgodne ze strategią rozwoju,
 • służą poprawie warunków życia mieszkańców,

Zadania które można realizować z funduszu sołeckiego wskazuje paragraf 7 Ustawy o samorządzie gminnym jako katalog zadań własnych gminy,  najważniejsze to:

 • zachowanie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:

1. wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa,

2. oszacowanie kosztów realizacji danych przedsięwzięć – koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie przeznaczonym dla danego sołectwa,

3. uzasadnienie -jest to bardzo ważny element wniosku. W uzasadnieniu powinniśmy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.

4. wniosek musi być złożony we właściwym terminie tj. do 30 września.

Fundusz sołecki może stać się ważnym elementem wdrażania i finansowania wiejskich planów odnowy. Dzięki niemu możliwe będzie w większym stopniu budowanie tożsamości wsi, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, waloryzacja krajobrazu i architektury, wykonanie przedsięwzięć publicznych i prywatnych podnoszących warunki materialne (standard życia), ale również tych wpływających na wartości niematerialne ‐ duchowe (jakość życia) takie jak wspólnoty, współodpowiedzialność, wzorce wychowawcze, więź międzypokoleniowa.

Zainteresowanych tematem zachęcam  do zapoznania się z materiałami  dostępnymi  w  Internecie gdzie można znaleźć wiele informacji i przykładów tzw. „dobrych praktyk” jak inni z powodzeniem wykorzystują środki z funduszu sołeckiego.

 

 

Opracował

Tadeusz Barszcz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


osiem + 3 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>