Nielegalne wiatraki w Fajsławicach?

Lubelska Delegatura NIK w Lublinie zakończyła kontrolę w Urzędzie Gminy Fajsławice, dotyczącą lokalizacji farmy wiatrowej na terenie gminy. Dzisiaj (6 maja 2014 r.) na stronie internetowej BIP Gminy Fajsławice ukazało się wystąpienie pokontrolne. Słowo „nielegalny” pada w nim często i to w odniesieniu do prawie każdej aktywności podejmowanej przez władze gminy, objętej przedmiotem kontroli.

Pomysł budowy farmy wiatrowej, liczącej 35 turbin wiatrowych na terenie Gminy Fajsławice oraz sąsiedniej Gminy Łopiennik Górny, pojawił się w połowie 2009 r. Wystąpiła z nim spółka z o.o. – Elektrownie Wiatrowe Kresy I, powołana przez portugalską grupę kapitałową EDP Renewables. Ponieważ mieszkańcy Łopiennika szybko wyrazili swoją niechęć w stosunku do inwestycji, Inwestor zdecydował się na dalsze rozmowy jedynie z władzami Fajsławic. Władze gminy zainicjowały prace nad zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym, umożliwiającymi realizację inwestycji, a przedsiębiorca rozpoczął podpisywanie umów dzierżawy gruntów z rolnikami. Do tej pory podpisał ich około 500.

W sierpniu 2013 roku, po ujawnieniu projektu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, rozpoczęły się protesty kilkuset mieszkańców. Pod naciskiem społecznym, Rada Gminy Fajsławice w dniu 29 listopada 2013 roku zajęła stanowisko, w którym sprzeciwia się budowie turbin wiatrowych we wskazanej ilości i odległości od zabudowań. W opinii przeciwników inwestycji było to tylko oświadczenie polityczne, mające na celu polepszenie wizerunku radnych i odłożenie sprawy do okresu po najbliższych wyborach samorządowych.

Pod koniec lutego 2014 r. sprawą zainteresowała się NIK, która z własnej inicjatywy wszczęła postępowanie kontrolne. Konkluzje zawarte w wystąpieniu kontrolnym wypadły bardzo niekorzystnie dla władz gminy. W opinii kontrolujących:

  • doszło do nielegalnego zawarcia porozumienia pomiędzy inwestorem a władzami gminy, na mocy którego przeniesiono koszty sporządzenia zmian w Planie miejscowym na inwestora, co stanowiło naruszenie art. 21 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz mogło prowadzić do nadmiernego wpływu Inwestora na decyzje w sprawie rozmiarów i lokalizacji siłowni wiatrowych,
  • nielegalnie zlecono pracowni urbanistycznej opracowanie zmian w Planie miejscowym, w stosunku do części obszaru gminy, bez stosownej uchwały Rady Gminy Fajsławice o przystąpieniu do zmiany Planu na tych terenach,
  • niezgodnie z przepisami Prawa o zamówieniach publicznych udzielono zamówienia z wolnej ręki – jako zamówienia uzupełniającego, podczas gdy jego wartość przekraczała 50% wartości zamówienia podstawowego,
  • nieracjonalnie wydatkowano kwotę blisko 68 tys. zł, którą gmina wydała na zmiany w Studium,
  • nielegalnie i nierzetelnie wobec społeczności gminy było przystąpienie przez Wójta Gminy w 2011 roku do sporządzenia projektu zmian w Studium, bez odpowiedniego ogłoszenia faktu podjęcia przez Rade Gminy uchwał w sprawie przystąpienia zmiany dokumentów planistycznych, nie zawiadomił także o tym organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektów studium.

Zwłaszcza kwestia nielegalnego finansowania przez firmy wiatrowe zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gmin, była w ostatnim czasie w przedmiotem zainteresowania organów ścigania. Dla przykładu, CBA przekazało niedawno do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia tego typu przestępstwa w gminie Przerośl.

Aktualnie pismem z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wójt Gminy Fajsławice zgłosił zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego NIK. Zostaną one rozpatrzone przez komisję rozstrzygającą.

źródło: fajslawice24.pl

Komentarze do: “Nielegalne wiatraki w Fajsławicach?

  1. Hosting

    Najwyzsza Izba Kontroli krytykuje gmine za to, jak przygotowywala budowe farmy wiatrowej. Zarzuca jej m. in. nielegalne dzialania, niegospodarnosc, czy zbyt slabe informowanie mieszkancow o inwestycji. Urzednicy odpowiadaja, ze ocena jest krzywdzaca i nierzetelna

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


2 + = jedenaście

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>