Punkt Zbiórki Odpadów (PSZOK) tuż obok Remizy OSP, placu zabaw, Kościoła Parafialnego, zabytkowego cmentarza i budynków mieszkalnych.

DSC05632

01 czerwca 2016r. Wójt Gminy Pacyna wydał decyzję nr 02/2016 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Decyzja stała się prawomocna i podlega wykonaniu z dniem 29 czerwca 2016r.decyzja wójta 2.jpeg decyzja wójta 3.jpeg.jpeg decyzja wójta 4.jpeg. decyzja wójta 5.jpeg..jpeg decyzja wójta 1

Czy decyzja ta została wydana zgodnie z prawem ?

1.4. Postępowanie dotyczące wydania decyzji
W ZagospPrzestrzU szczegółowo określono (wspólny) tryb związany
z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja ulicp) oraz decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ZagospPrzestrzU o:
1) wszczęciu postępowania,
2) wydanych postanowieniach (np. o zawieszeniu postępowania,
czy też sprostowaniu wydanej decyzji),
3) decyzji kończącej postępowanie
wszystkie strony muszą zostać zawiadomione w drodze obwieszczenia
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości
(np. poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej lub opublikowanie na
stronie internetowej urzędu gminy). Inwestor, a także właściciele
i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będzie lokalizowana
inwestycja, muszą zostać zawiadomieni na piśmie.
Oczywiście, zakres stron w postępowaniu jest szerszy. Są nimi
również właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na
które inwestycja będzie oddziaływać. Czasem pojawiać może się
problem w ich dokładnym określeniu. W orzecznictwie wskazuje
się, że przymiot strony w sprawach o wydanie decyzji o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego będą miały podmioty posiadające
tytuł prawny do nieruchomości położonych w bezpośrednim
sąsiedztwie zamierzonego przedsięwzięcia, które będą narażone na
jego oddziaływanie. W rachubę wchodzą tutaj nie tylko działki gruntu
bezpośrednio ze sobą graniczące, ale też nieruchomości bez wspólnej
granicy, znajdujące się w zasięgu wpływów lub związków gospodarczych19.
WSA w Rzeszowie wskazał ponadto, że stronami w postępowaniu
o ustalenie lokalizacji inwestycji mogą być nie tylko podmioty
sąsiadujące bezpośrednio z nieruchomościami objętymi lokalizacją,
ale także położone w dalszej odległości, o ile inwestycja ta należy
do takiej kategorii obiektów, które mogą negatywnie oddziaływać na
nieruchomość20. Określenie zakresu stron będzie zatem miało miejsce
w każdym przypadku, gdy do postępowania zgłosi się podmiot uważający
się za stronę. W takim przypadku organ musi ocenić:
1) charakter realizowanej inwestycji i jej wpływ na otoczenie;
2) wpływ inwestycji na działkę podmiotu zgłaszającego się do
postępowania;
3) prawa tego podmiotu do niniejszej nieruchomości.
Samo położenie działki nie decyduje zatem o tym, czy jej właściciel
zostanie uznany za stronę. Bardziej istotne jest zweryfikowanie
zakresu oddziaływania inwestycji. W doktrynie wskazuje się również,
że w pewnych sytuacjach za strony mogą zostać uznani posiadacze
nieruchomości, np. osoby czekające na postanowienie o stwierdzeniu
nabycia spadku, czy też posiadacz czekający na stwierdzenie
zasiedzenia nieruchomości21.

16 Wyr. WSA w Poznaniu z 27.11.2013 r., II SA/Po 677/13.
17 Wyr. WSA w Łodzi z 20.11.2012 r., II SA/Łd 630/12.
18 Por. np. wyr. WSA w Poznaniu z 17.10.2013 r., IV SA/Po 497/13.
19 Wyr. WSA w Łodzi z 16.11.2011 r., II SA/Łd 700/12.
20 Wyr. z 4.11.2011 r., II SA/Rz 1204/10.
21 H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz,
Warszawa 2012,

Przed  wydaniem przez Wójta tej decyzji, nie było żadnych konsultacji z mieszkańcami .

Radni dopiero  12 września 2016 r. , czyli  po 3 miesiącach od wydania decyzji , uchwałą nr XIII/82/2016 wyrazili zgodę na użyczenie nieruchomości gruntowej , działki numer 16/8 oraz upoważnili Wójta do zawarcia ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego umowy użyczenia  tej działki.

W taki oto sposób Wójt  traktuje mieszkańców i podejmuje ważne dla nich decyzje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


osiem − 2 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>