Statut Gminy Pacyna

UCHWAŁA Nr  V / 41 / 2003

RADY GMINY PACYNA
z  dnia  30 września  2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pacyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Pacyna
uchwala,  co następuje:

 § 1

Przyjąć Statut Gminy Pacyna stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2

Traci moc uchwała nr  V / 63 /95   Rady Gminy w Pacynie z dnia 20.04.1995 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pacyna.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 § 4

Uchwałę należy podać do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pacynie.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

ZAŁĄCZNIK

do uchwały nr V/41/2003

Rady Gminy w Pacynie

 z dnia 30 września 2003r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pacyna

STATUT GMINY PACYNA

Celem Gminy Pacyna jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, dbałość o harmonijne zagospodarowanie swojego terytorium, jak najlepsze wykorzystanie społeczno-gospodarczych właściwości oraz stała troska o zachowanie i rozwój różnorodnych wartości.

Dążąc do właściwego ukształtowania charakteru wspólnoty samorządowej, Gmina Pacyna poprzez swoje organy inicjuje i organizuje gospodarczą, społeczną i kulturalną działalność mieszkańców, wspiera ich inicjatywy zapewniając warunki do pełnego spożytkowania aktywności lokalnej społeczności.

Mając na względzie wagę stojących przed Gminą Pacyna zadań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a także sprawność i efektywność działania wspólnoty samorządowej Rada Gminy  uchwala niniejszy Statut

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Gmina Pacyna jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, powołaną z mocy prawa dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.

§ 2

Gmina – z mocy ustawy – posiada osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 3

1. Gmina położona jest w powiecie gostynińskim, w województwie mazowieckim i obejmuje obszar 91 km2.

2. Granice terytorialne gminy określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.

§ 4

1. Organami Gminy są:

1)   Rada Gminy Pacyna;

2)   Wójt Gminy Pacyna.

2. Siedziba organów Gminy mieści się w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7.

§ 5

1. Herbem Gminy jest znak o tarczy dwupolowej, w której polu lewym na białym tle umieszczony jest wizerunek św. Wawrzyńca, w prawym polu na czerwonym tle umieszczona jest u góry srebrna rogacina, na dole złote kłosy rozwinięte w wachlarz.

2. Flagę Gminy stanowi płat prostokątny z dwoma pionowymi pasami czerwonym i białym na skrajach i herbem   pośrodku.

3. Pieczęcią Gminy Pacyna jest pieczęć o kształcie okrągłym o średnicy 35 mm. Jej tłok wykonany jest z metalu. W polu pieczęci z napisem otokowym widnieje treść: “Gmina Pacyna”. Wewnątrz, w kole z pojedynczą linią znajduje się wzór herbu.

4.  Wzór herbu i flagi określa załącznik Nr 2 do Statutu.

5.  Wzór pieczęci określa załącznik nr 5 do Statutu.

§ 6

1. W celu wykonywania zadań publicznych, Gmina tworzy gminne jednostki organizacyjne.

2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik Nr 3 do Statutu.

§ 7

1. Rada Gminy tworzy jednostki pomocnicze – sołectwa, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub na wniosek co najmniej 50% mieszkańców uprawnionych do głosowania, zamieszkałych na obszarze obejmującym teren działania powołanej jednostki.

2. Przy tworzeniu sołectw uwzględniane są kryteria jednorodnego układu osadniczego i przestrzennego, ukształtowane więzi społeczne.

3. Organizację, zakres działania, prawa do zarządzania składnikami mienia komunalnego określa Rada Gminy w statucie sołectwa.

4. Zasady określone w ust. 1  i  2 stosuje się odpowiednio do łączenia, podziału i znoszenia sołectw.

5. Sołtys uczestniczy w pracach Rady Gminy, bez prawa do głosowania.

6. Wykaz utworzonych sołectw stanowi załącznik Nr 4 do Statutu.

 

Rozdział II

Zasady jawności działalności organów gminy oraz dostępu do dokumentów

§ 8

1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw, w szczególności:

1)   ustawy o ochronie danych osobowych;

2)   ustawy o ochronie informacji niejawnych;

3)   ustawy ordynacja podatkowa w zakresie tajemnicy skarbowej.

2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesję Rady Gminy i posiedzenia komisji, a także na dostępie do dokumentów wynikających z wykonania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń rady i komisji rady.

3. Jawność sesji rady i posiedzeń komisji oznacza, że ich przewodniczący podają do wiadomości mieszkańców ogłoszenie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad. Ogłoszenia wywiesza się na tablicach informacyjnych w sołectwach i Urzędzie Gminy z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem terminu posiedzenia.

4. Dostęp do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych obejmuje prawo do:

a)   uzyskania informacji,

b)  wglądu do dokumentów urzędowych,

c)   sporządzania odpisów i notatek,

d)  otrzymania kserokopii dokumentu.

5. Za udostępnienie dokumentów we wnioskowany sposób, który powoduje poniesienie dodatkowych kosztów, Urząd Gminy pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

6. Udostępnienie dokumentów urzędowych następuje na wniosek ustny lub pisemny, w siedzibie i godzinach pracy urzędu, w obecności właściwego pracownika urzędu.

7. Odmowa udostępnienia informacji czy dokumentu następuje w drodze decyzji. Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Rozdział III

Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Rady Gminy

§ 9

Rada Gminy Pacyna jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.

§ 10

1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących.

Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad.

2. Zasady oraz tryb powołania i odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczących określa ustawa o samorządzie gminnym.

§ 11

1. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w kwartale.

2. Tryb i zasady zwoływania pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy określa ustawa.

3. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

4. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

5. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

6. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

7. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

§ 12

1. Rada Gminy na wniosek przewodniczącego może uchwalić ramowy plan pracy na każdy rok kalendarzowy z uwzględnieniem kadencyjności rady.

2. Rada może dokonywać zmian i uzupełnień planu pracy.

§ 13

1. Sesje przygotowuje i zwołuje przewodniczący Rady Gminy, ustalając porządek obrad, miejsce oraz termin rozpoczęcia sesji. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania te wykonują wiceprzewodniczący.

2. O terminie i miejscu sesji Rady Gminy powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad, za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób.

3. W zawiadomieniu o sesji należy podać porządek obrad, załączając projekty uchwał oraz inne materiały związane z porządkiem obrad. Materiały dotyczące sesji poświęconej uchwaleniu budżetu gminy przesyła się radnym najpóźniej na 7 dni przed sesją.

§ 14

Przed każdą sesją przewodniczący Rady Gminy w uzgodnieniu z Wójtem Gminy ustala listę osób zaproszonych na sesję.

§ 15

Wójt Gminy obowiązany jest udzielić wszelkiej pomocy organizacyjnej i technicznej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 16

1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu jej w innym wyznaczonym terminie. O przerwaniu sesji można postanowić w szczególności w przypadku niemożności wyczerpania porządku obrad lub innych nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających radzie właściwe obradowanie.

§ 17

1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie można zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.

2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole.

§ 18

1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący Rady Gminy, a w razie jego niemożności – wiceprzewodniczący.

2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady do czasu wyboru jej przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny.

§ 19

1. Otwarcie sesji następuje poprzez wypowiedzenie przez przewodniczącego formuły “Otwieram sesję Rady Gminy Pacyna”.

2. Po otwarciu sesji przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

3. W przypadku braku quorum, przewodniczący wyznacza nowy termin sesji o czym niezwłocznie powiadamia się radnych w ustalony sposób.

§ 20

1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący przedstawia pod dyskusję projekt porządku obrad.

2. Z wnioskiem o zmianę lub uzupełnienie projektu porządku obrad może wystąpić radny.

3. Porządek obrad winien zawierać przyjęcie przez radę protokołu z poprzedniej sesji.

4. Na wniosek radnego rada może podjąć decyzję o odczytaniu protokołu na sesji przed jego zatwierdzeniem.

§ 21

1. Porządek obrad sesji winien przewidywać zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych.

2. Interpelacje składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej. Treść interpelacji i wniosków radny może potwierdzić na piśmie.

3. Interpelacje mogą być kierowane na piśmie w okresie między sesjami do przewodniczącego rady.

4. Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba udziela pisemnej odpowiedzi na interpelację w terminie nie dłuższym   niż  14  dni  od  dnia  jej  złożenia.

§ 22

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, nad konkretnością i zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące ich wystąpień i jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego zakłócają porządek obrad lub uchybiają powadze sesji, przewodniczący przywołuje radnego “do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos.

§ 23

1. Przewodniczący rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący zaczyna procedurę głosowania.

2. W razie potrzeby przewodniczący może zarządzić przerwę w obradach w celu umożliwienia Wójtowi Gminy czy właściwej komisji zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków lub przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.

§ 24

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę”Zamykam sesję Rady Gminy”.

§ 25

1. Po zamknięciu sesji, Rada Gminy jest związana uchwałami podjętymi na sesji.

2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.

§ 26

Obsługę sesji (protokołowanie itp.) sprawują wyznaczeni przez Wójta Gminy pracownicy Urzędu Gminy.

§ 27

1. Pracownik Urzędu Gminy z każdej sesji sporządza protokół obrad.

2. Do protokołu załącza się listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, podjęte przez radę uchwały, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone przewodniczącemu.

3. Uchwały, interpelacje i wnioski najpóźniej w ciągu tygodnia od zakończenia sesji przekazuje się Wójtowi Gminy, a wyciągi z protokołu – tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań.

4. W trakcie sesji, podczas której zatwierdzany jest protokół, radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu. O ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta. Jeżeli wniosek nie będzie uwzględniony, radny może odwołać się do Rady Gminy.

§ 28

1. Protokół z sesji Rady Gminy powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg.

2. Protokoły podpisuje przewodniczący oraz osoba sporządzająca protokół.

3. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

§ 29

1. Sprawy rozpatrywane podczas sesji, Rada Gminy rozstrzyga podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwało charakterze proceduralnym, odnotowanych w protokole sesji.

2. Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Gminy w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem przypadków, dla których ustawa określa inny tryb.

§ 30

1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają Wójt Gminy, grupa radnych w liczbie co najmniej 5 i kluby radnych.

2. Przedkładane projekty uchwał powinny być zgodne pod względem prawnym.

§ 31

Uchwały Rady Gminy powinny zawierać:

1)   numer i datę podjęcia;

2)   tytuł uchwały;

3)   podstawę prawną;

4)   merytoryczną treść uchwały;

5)   termin wejścia w życie;

6)   określenie sposobu ogłoszenia;

7)   inne elementy w razie konieczności (np. wskazanie adresów, uzasadnienie).

Uchwały numeruje się kolejnym numerem uchwały (cyframi arabskimi), numerem sesji (cyframi rzymskimi) i oznaczeniem roku kalendarzowego.

§ 32

1. Ostateczną treść uchwał wniosków (z wyjątkiem wniosków formalnych) może redagować i przedstawiać przed głosowaniem, powoływana na każdej sesji spośród radnych komisja uchwał.

2. Jeżeli żaden z radnych nie zgłosi sprzeciwu, komisja uchwał przedstawiając radnym tytuł projektu uchwały przed głosowaniem, może zaproponować głosowanie bez odczytywania treści uchwały.

§ 33

1. Uchwałę Rady Gminy podpisuje przewodniczący obrad.

2. Oryginały uchwał pracownik Urzędu Gminy prowadzący obsługę rady ewidencjonuje w rejestrze uchwał przechowuje wraz z protokołami sesji.

3. Odpisy uchwał przekazuje się organom nadzoru oraz właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości.

 

Rozdział IV

Procedura głosowania

§ 34

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 35

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy “za”, “przeciw” i “wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji z ustawowym składem rady, ogłasza i nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia głosów przewodniczący może wyznaczyć wiceprzewodniczącego lub innego radnego.

§ 36

1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady, przy czym każdorazowo rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona rady komisja skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 37

1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga przewodniczący obrad.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 38

1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym że w pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.

5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.

7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o którym mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 39

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów “za” niż”przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących “za” czy “przeciw”.

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ 40

1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 2/3 głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu rady.

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

 

Rozdział V

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja komisji rewizyjnej

§ 41

1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków. Skład osobowy komisji określa rada na początku kadencji.

2. Przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera rada.

3. Zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera komisja rewizyjna na wniosek przewodniczącego komisji rewizyjnej.

§ 42

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego zastępca.

§ 43

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej pracach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. W sprawie wyłączenia zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3. O wyłączeniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje rada.

2. Zasady kontroli

§ 44

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem:

-     legalności,

-     gospodarności,

-     rzetelności,

-     celowości,

oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

§ 45

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach rady.

Komisja Rewizyjna może przeprowadzać następujące rodzaje kontroli:

1)   kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu;

2)   problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności;

3)   sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 46

1. Komisja Rewizyjna może przeprowadzać kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez radę.

2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o którym mowa w ust. 1.

§ 47

1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

4. Uchwały rady, o których mowa w ust. 2 – 3 wykonywane są niezwłocznie.

5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§ 48

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 44 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

3. Tryb kontroli

§ 49

1. Kontroli kompleksowych mogą dokonywać w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków komisji.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.

4. Kontrole (z zastrzeżeniem ust. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.

6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.

7. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się – w najkrótszym możliwym terminie – do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.

8. W przypadku nie zwrócenia się o wyrażenie zgody lub też odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

§ 50

1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby wójta kontrolujący zawiadamia o tym przewodniczącego rady.

§ 51

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.

Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych niż określone w ust. 3.

§ 52

Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protokoły kontroli

§ 53

1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – protokół pokontrolny, obejmujący:

1)   nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;

2)   imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących);

3)   daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

4)   określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5)   imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;

6)   przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;

7)   datę i miejsce podpisania protokołu;

8)   podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 54

1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Wyjaśnienia,  o  których   mowa   w   ust.  1,  składa   się  na   ręce  przewodniczącego   Komisji Rewizyjnej.

§ 55

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce przewodniczącego rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 56

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które – w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: przewodniczący Rady Gminy, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 57

1. Komisja Rewizyjna może przedkładać  radzie do zatwierdzenia plan pracy.

2. Plan przedłożony radzie musi zawierać co najmniej:

1)   terminy odbywania posiedzeń;

2)   terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy komisji rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 58

1. Komisja Rewizyjna może składać radzie – w terminie do dnia 31 marca każdego roku – sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie winno zawierać:

1)   liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;

2)   wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli;

3)   wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną;

4)   wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli;

5)   ocenę wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 59

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy komisji, w formie pisemnej.

3. Posiedzenia, o których mowa w ust. 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:

1)   przewodniczącego rady lub też pisemny wniosek:

2)   nie mniej niż 5 radnych;

3)   nie mniej niż 50% członków Komisji Rewizyjnej.

4. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenia:

1)   radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej;

2)   osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.

6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§ 60

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym.

§ 61

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt Gminy.

§ 62

1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachowąwą zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu gminy.

§ 63

1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

5. Przewodniczący rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§ 64

Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

 

Rozdział VI

Komisje Rady Gminy

§ 65

1. Rada ze swojego grona może powoływać w drodze uchwały stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

2. Radny może być członkiem najwyżej dwóch  komisji stałych.

3. Komisje Rady Gminy podejmują i realizują przedsięwzięcia objęte właściwością rady, które służą wykonywaniu jej zadań, zgodnie z ich przedmiotem działania, a w szczególności opiniują projekty uchwał Rady Gminy.

4. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków i przedkładają je Radzie Gminy.

§ 66

1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami rad innych jednostek samorządowych, z organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi na terenie gminy.

§ 67

1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji powoływany i odwoływany przez radę gminy w głosowaniu jawnym.

2. Zastępcę przewodniczącego wybiera komisja spośród swoich członków.

3. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.

4. Posiedzenia komisji są protokołowane.

5. Szczegółowe zasady działania komisje ustalają w miarę potrzeb we własnym zakresie, a w przypadku nie ustalenia tych zasad stosują odpowiednie przepisy Statutu.

 

Rozdział VII

Radni

§ 68

1. Na wniosek radnego przewodniczący Rady Gminy wystawia radnym dokument stwierdzający pełnienie funkcji radnego.

2. Dokument dla przewodniczącego rady wystawia wiceprzewodniczący rady.

3. Radni mogą zwrócić się do rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

§ 69

Radni  potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

§ 70

1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż raz w roku.

2. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować obywateli w siedzibie Urzędu Gminy w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

§ 71

1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, przewodniczący rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.

2. Uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 1, rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba że nie okaże się to możliwe.

§ 72

1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie przewodniczącemu rady.

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 73

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2. Klub radnych może utworzyć co najmniej 3 członków.

3. Radny może należeć tylko do jednego klubu.

4. Władze klubu podają do wiadomości rady gminy (pisemnie) informacje o składzie osobowym, nazwie klubu.

5. Kluby działają w okresie kadencji Rady Gminy.

6. Kluby mają prawo do inicjatywy uchwałodawczej oraz prawo zgłaszania interpelacji.

7. Za udział w posiedzeniach klubu nie przysługuje dieta.

 

Rozdział VIII

Organ wykonawczy Gminy

§ 74

1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

2. Wójt  podejmuje  rozstrzygnięcia  i  inne  uregulowania  w  drodze  zarządzeń.

3. Zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

Rozdział IX

Pracownicy samorządowi

§ 75

Wójt Gminy jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru.

§ 76

1. Na podstawie powołania przez Radę Gminy zatrudnieni są:

1) Sekretarz Gminy;

2) Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu gminy);

3) Kierownik USC;

4) Zastępca Kierownika USC

2.  Na podstawie powołania przez Wójta ( w drodze zarządzenia ) zatrudniony jest Zastępca Wójta.

§ 77

Pozostali pracownicy samorządowi zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę.

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 78

Pozostają w mocy dotychczas udzielone pełnomocnictwa i upoważnienia o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu i przepisami ustaw.

§ 79

Zmiana niniejszego Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

 

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Mapa

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Herb i Flaga Gminy Pacyna

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pacynie (Szkoła Podstawowa im. Janusza

Kusocinskiego i Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków)

3. Szkoła Podstawowa w Skrzeszewach

4. Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie (z Filią w Skrzeszewach)

5. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pacynie

6. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Luszynie

7. Przedszkole Samorządowe nr 3 w Skrzeszewach

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Źródło : http://bip.pacyna.mazowsze.pl

Komentarze do: “Statut Gminy Pacyna

 1. mieszkaniec

  Skoro w gminie Pacyna obowiązuje statut to może pracownicy gminy jakim jest WÓJT, SEKRETARZ itp. zaczną stosować te przepisy.Mają obowiązek na podstawie & 8 w/w statutu pkt. 4 udzielać informacji obywatelowi, a pkt. 6 udostępniać niezbędne dokumenty nawet na wniosek ustny.Więc teraz zapraszam mieszkańców gminy do wizyt w urzędzie gminy w celem uzyskiwania informacji. Np.
  1. Dlaczego w naszej gminie urzędnicy pobierają tak wysokie wynagrodzenia, mimo wysokiego zadłużenia gminy???
  2. Dlaczego radni ustalili podatki w naszej gminie na tak wysokim poziomie ?????
  3. Dlaczego zamknięto szkołę w Skrzeszewach nie zgodnie z prawem, bądż z naruszeniem prawa ???????
  4. Po co wstawiono nowe okna w szkole w Skrzeszewach , wybudowano plac zabaw przy szkole po czym chciano oddać budynek Caritasowi za symboliczną zlotówkę ??????
  4. Czy Wójt ograniczy zarobki urzędnikom aby zmniejszyć dług gminy, a może zechce ograniczyć swoje zarobki???
  5. Po co wybudowano plac zabaw w Luszynie , podobno dzieci tam jak lekarstwa ????
  6. No i PEREŁKA pytania A może niech wszyscy wejdą na stronę bip.Żychlin i bip.Pacyna i porównają zarobki urzę dników na tych samych stanowiskach.Porównanie zarobków pozostawiam do oceny mieszkańcom?????

  Reply
 2. iza

  Brawo Madziu, wreszcie Ktoś wziął się za to skorumpowane towarzystwo, wygnać tych bez szkól Wyższych.
  kibicujemy.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


8 × jeden =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>